İş Kazası Geçirdim Ne Yapmalıyım?

 

İŞ KAZASI NEDİR ?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 13. Maddesinde İş Kazası tanım olarak;

Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, (İşini yaptığı sırada olması gerekmez Örneğin işyerinde dinlenme esnasında top oynarken bacağın incilmesi de bir iş kazasıdır.)

İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle,

Bir işverene bağlı olarak çalışan sigortalının, görevli olarak işyeri dışında başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda,

Emziren kadın sigortalının, iş mevzuatı gereğince çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda,

Sigortalıların, işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında,

Meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen özre uğratan olay şeklinde tanımlanmıştır.

İŞ KAZASI GEÇİRİLDİĞİNDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR ?

İş kazası gerçekleştiği anda işçi varsa derhal en yakın hastaneye kaldırılarak işçiye gerekli müdahale yapılır. Bu sırada hastaneye bu olayın bir iş kazası olduğu bildirilir. Hastane bu durumda kolluk birimine ( Polis ya da Jandarma) haber verir.Polis veya jandarma işçinin yanına gelerek işçinin ifadesini alır.Eğer kaza ağır bir yaralanma yada ölümle sonuçlanmış ise polis tanıkların ifadelerine de başvurur ve olayın cezai sürecini yürütür.  Bundan sonraki aşama iş kazasının Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesidir. 6331 sayılı Kanunun 14 üncü maddesinde de belirtildiği üzere İşveren, iş kazalarını kazadan sonraki üç iş günü içerisinde bildirmekle yükümlüdür. İş kazası Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirildiği zaman SGK’ ya bağlı müfettişler olay yerine gelerek olayın iş kazası olup olmadığını, iş kazası ise olayın nasıl gerçekleştiğini, işçinin ve işvereninin kusur oranlarını, iş kazası geçiren işçinin iş gücü kaybı oranı gibi durumları tanıkların da ifadelerine başvurarak tespit ederler ve rapor hazırlarlar. Bu raporun belirlenmesiyle birlikte sigortalı iş kazası sebebiyle maddi ve manevi tazminat davası açmak için harekete geçebilir.

 İŞ KAZASI GEÇİRDİM CEZA SORUŞTURMASI AŞAMALARI NELERDİR ?

İş kazasının meydana gelmesiyle birlikte kaza bağlı olunan kolluk birimlerine (Polis ya da Jandarma )  bildirilir. Bildirim yapılması ile birlikte kolluk birimleri tahkikat aşamasına geçerler. Eğer iş kazası ölümle sonuçlanmış ise dosya ile bizzat Cumhuriyet Savcısı ilgilenir. İşçinin ölüm veya yaralanmasıyla sonuçlanan iş kazalarında kusuru tespit edilen işverenin Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılması söz konusu olacaktır. Ölüm veya yaralanmayla sonuçlanan iş kazalarında suç genel olarak taksirle yani tedbirsizlik, özensizlik ve dikkatsizlik nedeniyle gerçekleşmektedir. Bu durumda işveren taksirle öldürme veya taksitle yaralama suçlarıyla ceza mahkemelerinde yargılanacaktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken husus taksirle yaralama suçu bilinçli taksir olmadığı sürece şikayete bağlıdır. İşçi iş kazasından itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunmalıdır. Yoksa herhangi bir kovuşturma yapılmayacaktır.

İŞ KAZASI NETİCESİNDE CEZA DAVASI DIŞINDA HANGİ DAVALARI AÇABİLİRİM ?

İş kazası geçirildiği taktirde Maddi, Manevi tazminat davası ve iş kazası ölümle sonuçlanmış ise yakınları destekten yoksun kalma tazminatı talep edebilirler.

MADDİ TAZMİNAT DAVASI :

İş kazası geçiren işçi ruhen veya bedenen zarara uğramış olabilir. Örneğin geçirdiği iş kazası neticesinde işçinin kolu kopmuş olabilir bu durumda işçinin cismani bir zararı söz konusu olur. Ruhen veya bedenen zarar gören işçinin,  bu zararını gidermesi adına Türk Borçlar Kanunu hükümleri gereğince dava açma hakkı bulunmaktadır. Türk Borçlar Kanunu nun 51. Maddesinde ve devamında düzenlenen haksız fiil neticesinde tazminat maddelerine göre iş kazası geçiren işçi ; cismani zarar halinde zararının giderilmesini talep edebilecektir. Bunun yanı sıra ölüm ve bedensel zararlarda zarara uğrayan işçi bazı giderlerin karşılanmasını talep edebilecektir. Bu giderlerin neler olduğunu TBK da tek tek sayılmıştır.

İş kazasının Ölümle sonuçlanması halinde ;

 • Cenaze giderleri
 • Ölüm hemen gerçekleşmemişse tedavi giderleri ile çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 • Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları zararlar.

İş Kazasının sadece bedensel zararla sonuçlanması halinde ;

 • İşçinin tedavi giderleri
 • Kazanç kaybı
 • Çalışma gücünün azalmasından ya da yitirilmesinden doğan kayıplar
 • Ekonomik geleceğin sarsılmasından doğan Kayıplar

İş kazası geçiren işçi tarafından ( İş kazası ölümle sonuçlanmış ise ölen işçinin yasal mirasçıları tarafından ) Maddi tazminat davası açılarak yukarıda açıklanan giderler dava yolu ile tahsil edilebilecektir.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI :

Borçlar Kanununun 56. maddesinde düzenlenen manevi tazminat ; bir kimsenin bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda, olayın özellikleri göz önünde tutularak, zarar görene uygun bir miktar paranın ödenmesi şeklinde ifade edilmiştir. Yine aynı maddenin devamında ağır bedensel  zarar veya ölüm halinde, zarar görenin veya ölenin yakınlarının da manevi tazminat talep etmeye hakları olduğu belirtilmiştir.

İş kazası neticesinde zarar gören veya ölenin yakınları için manevi tazminata hükmedilebilmesi için bazı şartlar aranmıştır. Bunlar ;

 • Fiil ( Yani iş kazasının meydana gelmiş olması gerekir.)
 • Fiil neticesinde zararın meydana gelmesi ( İş kazası neticesinde zararın meydana gelmesi gerekir. )
 • Zarar ile fiil arasında illiyet bağı ( Zararın oluşma sebebi iş kazası olmalıdır. )
 • Fiilin hukuka aykırı olması
 • İşçinin cismani zarara uğraması

Eğer bu şartlar sağlanmışsa hakim manevi tazminat olarak belli bir miktar paraya hükmeder.

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

Destekten yoksun kalma tazminatı iş kazası neticesinde ölüm hadisesinin gerçekleştiği zaman ortaya çıkacak bir tazminat türüdür.Bu durumda  Ölenin yakınlarının bu şahsın desteğinden yoksun kalacak olmaları gerekmektedir. Gerçekten de işçinin iş kazası neticesinde ölmesi halinde ; işçinin varsa eşi, çocukları ve bakmakla yükümlü olduğu kimseler, işçinin desteğinden yoksun kalacaklar ve maddi açıdan kayba uğrayacaklar. destekten yoksun kalma tazminatına hükmedilebilmesi için şu iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir :

Ölen işçi, sağlığında destekten yoksun kalacağını iddia eden kişilere bakacak güçte olmalı

 • Tazminat talep edenler ölen işçinin yardımına muhtaç olmalı

Bu iki şart geçekleştiği taktirde ölenin desteğinden yoksun kalanlar ( eşi, çocukları, anne ya da babası vs. ) uğradıkları kaybı tazmin etmek için işverenden destekten yoksun kalma tazminatını dava yolu ile talep ederler.

İş Kazası Nedeniyle Açılacak Tazminat Davalarında Zamanaşımı süresi nedir ?

İş kazası nedeniyle açılacak maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı genel hükümlere göre çözümlenecektir. Zamanaşımı, iş kazasının gerçekleştiği günden itibaren 2 yıl ve herhalde 10 yıldır. Bu sürelerin sona ermesiyle birlikte iş kazasına bağlı olarak yapılacak tazminat talepleri zamanaşımına uğrayacaktır.

Ancak tazminat ceza kanunlarının daha uzun bir zamanaşımı öngördüğü cezayı gerektiren bir fiilden doğmuşsa Türk Ceza Kanununda belirtilen zamanaşımı uygulanır. Örneğin iş kazası yaralanma ile sonuçlanmışsa zamanaşımı süresi 8 yıl iken ölümle sonuçlandığında bu süre daha uzundur.

 

 

 

 

 

 

 

3 comments
 1. Denizde çalışıyorum kol kırıldı üç 3ay tedavi gördüm raporlarım bitti tekrardan aynı gemide çalışmaya başladım tazminat haklarımı öğrenmek istiyorum yardımcı olabilirmisiniz

  • Geçmiş olsun Muhammet Bey; Kazayla ilgili fotoğraflar, tutanak, videolar, hastane kayıtları vs. tüm delillerle tarafımıza başvuru yapmanız halinde kazadan kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası açabiliriz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir