Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde Kiracıyı Çıkarabilir Miyim?

Kira Bedelinin Ödenmemesi Halinde Kiracıyı Çıkarabilir Miyim?

İlamsız İcra Yoluyla Tahliye

                Kiracının, taşınmazın kira bedelini ödememesi halinde iki yolla taşınmazdan tahliyesi istenilebilir. Biri kiracıya ihtarname çektikten sonra dava açmak suretiyle, diğeri de ilamsız icra yoluyla tahliye yöntemiyledir. Uygulamada yaygın olan ilamsız icra yoluyla tahliye yöntemidir.

Burada kiracı icra takibi açarak öncelikle ödenmeyen kira bedellerinin ödenmesini, ödenmemesi halinde de tahliyesini ister. Takip talebinde bu hususun düzenlenmiş olması zorunludur. Ayrıca kira sözleşmesi yazılı olarak yapılmışsa sözleşme aslının takibe konulması zorunludur. Sözleşmenin bir sureti de ödeme emriyle borçlu-kiracıya gönderilir. Yazılı kira sözleşmesi yoksa borçlu-kiracı ödeme emrine itirazında kira sözleşmesine itiraz etmezse sözlü kira sözleşmesini kabul etmiş sayılır. Borçlu-kiracı sözleşmenin varlığına ve içeriğine itiraz ederse artık kiralayan-alacaklı takibe devam edemez. Genel dava yoluna başvurmalıdır.

Ödeme emrine itiraz süresi 7 gündür. Borçlu-kiracı bu süre içerisinde sözleşmeye itiraz etmezse takibe konu sözleşmenin varlığını, imzaya itiraz etmediğini, borcuna itiraz etmediğini kabul etmiş sayılır. Ancak ödemesi için beklenilmesi gereken süre taşınmaz kiralarında 30 gündür.

Türk Borçlar Kanunu madde 315’de ‘’Kiracı, kiralananın tesliminden sonra muaccel olan kira bedelini veya yan gideri ödeme borcunu ifa etmezse, kiraya veren kiracıya yazılı olarak bir süre verip bu sürede ifa etmeme durumunda, sözleşmeyi feshedeceğini bildirebilir.

Kiracıya verilecek süre en az 10 gün, konut ve çatılı işyeri kiralarında ise en az 30 gündür. Bu süre kiracıya yazılı bildirim yapıldığı tarihi izleyen günlerden itibaren işlemeye başlar.’’

Borçlu-kiracı itiraz etmezse tahliye talebi için 30 günlük sürenin bitmesi beklenmelidir. Bu süre içerisinde ödeme olursa da yine tahliye istenemez. Kiracı-borçlu borcu ödemezse alacaklı- kiralayan icra mahkemesinden kiralananın tahliyesini isteyebilir.

Borçlu-kiracı kira sözleşmesinin içeriğine değil de borca yönelik bir itirazda bulunduğu takdirde;  alacaklı itirazın kaldırılması talebiyle icra mahkemesine başvuruda bulunacaktır. Ancak yazılı, fakat noter tasdikli bir kira sözleşmesi yoksa yine Sulh Hukuk Mahkemesine dava açılmalıdır. Yazılı ve noter tasdikli bir kira sözleşmesini yedinde bulunduran kiralayan icra mahkemesinden itirazın kaldırılmasını isteyebilir. Bu şekilde bir kira sözleşmesi İİK m. 68/a’da belirtilen belgelerdendir. Böylece kiracı itirazını yalnızca yazılı ve noterlikçe tasdikli belgelerle ispatlayabilecektir.

Tahliye kararının icraya konulabilmesi için kararın maddi anlamda kesinleşmesine, Yargıtay tarafından onanmasını beklemeye gerek yoktur. İcra mahkemesi kararının kiracıya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesi yeterlidir (TBK m. 269/c-3) Fakat temyiz, takibi değil satışı durduracaktır. Kararın icra edilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur. Ayrıca kanunen borçluya 3 aylık kira bedeli kadar teminat yatırarak icranın geriye bırakılması kararı alabilmesi hakkı da tanınmıştır. Bu süre sonunda kiralayan kararı icra dairesine sunar, tahliye harcını ve haciz yolluğunu yatırır ve kiracının taşınmazdan zorla çıkarılmasını isteyebilir. Uygulamada öncelikle söz konusu taşınmaza gidilerek, taşınmazın boşaltılması için genellikle 10 günlük süre daha verilir. Bu süre sonunda taşınmaz tahliye edilmezse tekrar gidilerek zorla tahliye edilmektedir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir