Haksız Yere İşten Çıkarıldım. Tekrar İşime Dönebilir Miyim? – İşe İade Davası

İşveren tarafından haksız, geçersiz veya usulsüz sebeplerle çıkarılan işçi iş mahkemelerinde dava açarak aynı işyerinde aynı işine ya da benzer işine dönebilir. Ancak Borçlar Kanunu ve Deniz İş Kanununa tabi işyerlerinde işe iade davası açılmaz. Bu nedenle denizcilik sektöründe çalışanlar sadece alacak davası açabilir, işe iade açamaz.

İşe iade davasını açabilmek için;

  • İşten çıkaran işyerinde 30’dan fazla çalışanın olması,
  • Çıkarılan işçinin, işyerinin bütününü ya da bir kısmını yöneten ve ‘’ işçileri işe alma-çıkarma ’’ yetkisi bulunan işveren vekillerden olmaması,
  • Çıkarıldığı işyerinde ya da ona bağlı çalışan diğer şubelerinde en az 6 ay çalışmış olması,
  • İşçinin işten kendisinin ayrılmaması (istifa etmemiş olması veya ikale ile yani işveren ve işçinin karşılıklı anlaşarak iş akdine son vermemiş olması gerekiyor.)
  • İş akdinin işveren tarafından feshedilmesinin işçiye tebliğinden itibaren bir ay içinde davanın açılmış olması

şartlarının sağlanması davanın kabulü için zorunludur.

İşçi hangi durumlarda işe iade davası açabilir? :

  • İşveren işçiye yazılı fesih bildirimi yapmamışsa veya bildirim yapsa da fesih bildiriminde sebebini bildirmemişse,
  • İşverenin bildirdiği geçerli ya da haklı fesih sebepleri gerçeği yansıtmıyorsa, bu dava açılır.

İş iade davası ile birlikte fazla mesai, yıllık izin, resmi ve bayram tatili alacakları birlikte istenmesi halinde iş mahkemesi bu talepleri ayrı dava sayıyor ve ayrı bir dava esas numarası vererek ayrı inceliyor.

İşe iade davası işyerinin bulunduğu yerdeki İş mahkemesinde görülür. İş Mahkemelerinin olmadığı yerlerde bu davayı asliye hukuk mahkemeleri inceler. İş veren taşeron firma olsa bile davalı olarak asıl işveren de bu davanın tarafı olacaktır. Bu davanın kararı tespit niteliğinde olduğu için ilamlı icraya değil ilamsız icraya konu olacaktır. Tek İstisnası yargı giderleridir. Bu giderler ilamlı icranın konusu yapılabilecektir.

  • Dava devam ederken davalı işverenin işyerinin kapanması halinde işe iadenin olmaması sonucu gerçekleşeceğinden kararda belirtilen boşta geçen sürenin ücreti ve işe başlatmama tazminatının ödenmesi zorunludur.
  • Dava devam ederken davalı işverenin işçiyi işe alması halinde aksi ispat edilmedikçe işverenin işçiyi geçersiz olarak çıkardığını kabul ettiği anlamına geldiğini bu sebeple verilmesi gereken kararın: İşçiye en çok 4 aya kadar boşta geçen süre ücreti ödenmesi gerektiği ile işe iade ve işe başlatmama tazminatı yönünden ‘’ karar vermeye yer olmadığı‘’ kararının verilmesini hüküm altına almıştır. ( Y.9.HD. 2006/3835E. 2006/7127K.)
  • Dava devam ederken işverenin işçiyi tekrar işe davet etmesi durumunda işçi olumsuz yanıt verebilir. Bu durumda Yargıtay bu davetin sadece yargılama sürecini sona erdirmek için yapıldığı, gerçek davet amacını taşımayabileceğini bu sebeple işçinin işe iade davasının sonucunu bekleyebileceğini hüküm altına almıştır.

 

İşe iade davasında feshin geçersizliğine karar verilmesi halinde işçi işe iade edilmektedir. Bu kararın kesinleşmesinden itibaren 10 gün içerisinde işçinin davalı işyerine işe iade için başvuru yapması gerekmektedir. İşveren işçinin 10 gün içerisinde işe başlamak istediği talebini olumlu cevaplayacaksa 1 ay içinde işe başlatması zorunludur. İşçi yokluğunda verilen zamlardan da hak sahibidir. Aynı işine yada benzer işe iade edilmelidir. Bu durumda işveren sadece boşta geçen süre ücretini öder. İşe başlatmama tazminatını ödemez. İşverenin, işçiyi işe başlatmaması halinde ise; en fazla 4 aylık boşta geçen süre ücreti ve diğer hakları ile, 4-8 aylık işe başlatmama tazminatını ödemesi zorunludur. Ayrıca işverenin geçersiz feshettiği anlaşıldığından kıdem, ihbar tazminatlarını da ödemesi gerekmektedir. Bu ödemelerle ilgili yapılan zamlar ile süre yönünden kararda geçen 4 aya kadarki boşta geçen süreler de hesaplamaya eklenmelidir.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir